22H (Sri Ganganagar)
Kabaddi Tournament
20 Aug 2017
Live Start: 1:00 AM
Romana Ajit Singh (Faridkot)
Kabaddi Tournament
27 Aug 2017
Live Start: 11:00 AM
Rattewala (Sri Ganganagar)
Kabaddi Tournament
14 Sep 2017
Live Start: 1:00 PM
Baba Farid Kabaddi Cup (Faridkot)
Kabaddi Cup
19 Sep 2017
Live Start: 11:00 AM
Baba Farid Kabaddi Cup (Faridkot)
Kabaddi Cup
20 Sep 2017
Live Start: 11:00 AM
3PS (Sri Ganganagar)
Kabaddi & Kusti Tournament
20 Sep 2017
Live Start: 1:00 AM
Dhimanwali (Faridkot)
Kabaddi Cup
26 Sep 2017
Live Start: 11:00 AM
Dhimanwali (Faridkot)
Kabaddi Cup
27 Sep 2017
Live Start: 11:00 PM
Dhimanwali (Faridkot)
Kabaddi Cup
28 Sep 2017
Live Start: 11:00 PM